Knihovní řád

Knihovní řád

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace (dále jen knihovna) je základní knihovnou ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), která byla zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen služby) rovným způsobem všem občanům bez rozdílu.

2. Knihovna poskytuje své služby registrovaným čtenářům i neregistrovaným uživatelům dle § 4 zákona č. 257/2001 S. (knihovní zákon). Zejména půjčuje knihovní dokumenty prezenčně i absenčně, poskytuje bibliografické a referenční služby, zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů a umožňuje přístup k internetu, poskytuje reprografické služby, pořádá kulturní a vzdělávací akce, zajišťuje výkon regionálních funkcí. Tyto služby zajišťuje:

 • oddělení pro dospělé čtenáře
 • studovna s čítárnou
 • oddělení pro dětské čtenáře
 • oddělení regionálních funkcí

3. Základní knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně. Knihovna účtuje poplatky za registraci, reprografické služby a další specializované služby (na úhradu skutečně vynaložených nákladů) dle ceníku, který je přílohou Knihovního řádu.

 

 Čl. 2

Registrovaní čtenáři a uživatelé knihovny

1. Registrovaným čtenářem (dále jen čtenářem) knihovny se vydáním čtenářského průkazu může stát:

 • Ÿ   každý občan, který má trvalé bydliště v České republice,
 • Ÿ   veřejná instituce a právnická osoby se sídlem v České republice,
 • Ÿ   cizinec – s trvalým bydlištěm v EU po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu a průkazu povolení k pobytu v ČR,
 • Ÿ   cizinec – s trvalým bydlištěm mimo EU po předložení platného cestovního pasu a povolení dlouhodobého pobytu v ČR.

2. Podmínkou pro vydání čtenářského průkazu je:

 • přihláška s povinnými údaji: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště a datum narození. Knihovna tyto údaje ověřuje podle platného osobního dokladu. U čtenářů do 15 let je na přihlášce vyžadován písemný souhlas zákonného zástupce. Podpisem přihlášky se čtenář zavazuje dodržovat všechna ustanovení Knihovního řádu a jeho následujících aktualizací a dodatků,
 • uhrazení registračního poplatku dle ceníku. Od registračního poplatku jsou osvobozeni zaměstnanci Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o., obsluhované knihovny střediska Lipník nad Bečvou a knihovny v rámci MVS.
 • u instituce je vyžadován průkaz totožnosti odpovědné osoby a razítko organizace.

3. Povinné údaje je čtenář povinen uvést a strpět jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat jejích služeb v plném rozsahu. Čtenář, který neposkytne povinné údaje, může používat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, tj. pouze prezenčně.

4. Povinné údaje jsou uvedeny na přihlášce čtenáře. Údaje musí být pravdivé a v případě jejich změny je čtenář povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit knihovně. Pravdivost údajů stvrzuje čtenář svým podpisem.

5. Čtenář může poskytnout dobrovolně další údaje

 • akademické tituly,
 • kontaktní či přechodnou adresu,
 • e-mail, telefon,
 • dosažené vzdělání,
 • povolání, školu, kterou navštěvuje.

6. Čtenářem knihovny přestává být:

 • odhlášením,
 • neobnovením registrace před uplynutím platnosti čtenářského průkazu,
 • způsobením škody knihovně a odmítnutím úhrady způsobené škody,
 • vyloučením pro hrubé porušování Knihovního řádu.

7. Platnost čtenářského průkazu je 12 měsíců od data registrace. Platnost je třeba před uplynutím        této doby obnovit přeregistrací a zaplacením poplatku.

8. Čtenářský průkaz je nepřenosný, za jeho případné zneužití odpovídá čtenář, na jehož jméno je průkaz registrován. Čtenář je povinen knihovně neprodleně ohlásit ztrátu čtenářského průkazu, změnu povinných údajů. Pokud majitel čtenářského průkazu ihned nenahlásí jeho ztrátu, zodpovídá za případné škody vzniklé jeho zneužitím.

9. Předložení průkazu, který je registrován na jiného uživatele s úmyslem uvést knihovnu v omyl a obohatit se, může být kvalifikováno jako přestupek proti majetku podle § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo jako podvod podle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

10. Uživateli knihovny, který není registrovaným čtenářem, nelze půjčit absenčně žádné dokumenty. Může využívat ostatní služby knihovny dle ceníku.

 

Čl. 3

Výpůjční řád

1. Dokumenty lze absenčně půjčit pouze po předložení čtenářského průkazu v rámci půjčovní doby, která je zveřejněna u vstupu do knihovny. Nemá-li čtenář čtenářský průkaz s sebou, není knihovník povinen jej obsloužit. Knihovník může v odůvodněných případech žádat průkaz totožnosti.

2. Na jeden čtenářský průkaz je možno zapůjčit dokumenty v celkové ceně nepřesahující 5 000,00 Kč. Dodržením finančního limitu není omezen počet půjčovaných dokumentů.

3. Výpůjční lhůta činí u dokumentů 30 dnů. Před jejím uplynutím může čtenář požádat o prodloužení výpůjční lhůty osobně, telefonicky nebo e-mailem v příslušném oddělení. Nebo může přes svoje čtenářské konto prodloužit výpůjčky online. Maximální doba výpůjčky je 100 dnů. V odůvodněných případech může knihovna stanovit kratší výpůjční lhůtu, v takovém případě je povinna s tímto seznámit čtenáře. Pět dnů před koncem výpůjční lhůty knihovna zasílá připomínku čtenářům, kteří pro tento účel knihovně poskytli svoji e-mailovou adresu.

4. Nevrátí-li čtenář vypůjčené dokumenty včas, je povinen zaplatit sankční poplatky dle ceníku. Po uplynutí výpůjční lhůty je čtenáři účtován poplatek z prodlení (není zasílán písemně), po uplynutí dalších 30 dnů bude čtenář upozorněn 1. písemnou upomínkou, po dalších 30 dnech 2. písemnou upomínkou, po dalších 30 dnech 3. písemnou upomínkou a po dalších 14 dnech čtenář obdrží doporučeně upomínací dopis. Upomínky mohou být zasílány poštou, e-mailem, službou sms.

5. Poskytování absenčních výpůjček na všech pracovištích bude odmítnuto čtenáři, jemuž byla zaslána 2. a další upomínka, a který dosud nevypořádal své závazky vůči knihovně nebo má dluh vůči knihovně ve výši 35 Kč a výše.

6. U knih v ceně nad 500,-Kč je čtenář povinen podepsat potvrzení o převzetí publikace. U vytipovaných dokumentů je čtenář povinen složit zálohu ve výši ceny dokumentu.

7. Požaduje-li čtenář publikaci, která je vypůjčena, může požádat o rezervaci publikace nebo provést rezervaci online přes své čtenářské konto. Požadavek bude vyřízen podle časového pořadí záznamů. Knihovna čtenáři písemně oznámí vyřízení rezervace. Publikace je rezervována 1 týden.

8. Publikace z příruční knihovny, regionální fond a poslední číslo periodik se půjčují pouze prezenčně ve studovně. Starší čísla novin a časopisů se půjčují absenčně v oddělení pro dospělé čtenáře.

9. Žádá-li uživatel publikaci, která je umístěna v depozitním skladu, bude objednávka vyřízena do 3 kalendářních dnů.

10. Žádá-li čtenář knihovní dokument, který knihovna nemá ve svém fondu, může mu jeho vypůjčení knihovna zprostředkovat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Čtenář v tomto případě hradí poštovné a další výlohy podle ceníku. Požádá-li půjčující knihovna o finanční úhradu vzniklých nákladů, je povinností čtenáře tyto uhradit v plné výši. Knihovní dokumenty se v rámci MVS půjčují na 1 měsíc, případně na dobu stanovenou půjčující knihovnou.

 

Čl. 4

Pořádková opatření

1. Čtenáři a uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat Knihovní řád a řídit se pokyny zaměstnanců knihovny, nepoškozovat knihovní fondy a zařízení knihovny. Jsou povinni v knihovně zachovávat klid a pořádek, respektovat zákaz kouření, nerušit svými projevy a chováním ostatní návštěvníky knihovny.

2. Služby se neposkytují čtenářům a uživatelům pod vlivem omamných prostředků, s nepřiměřeně znečištěným oděvem a těm, kteří svým chováním obtěžují ostatní návštěvníky knihovny.

3. Do prostoru knihovny není povoleno vodit psy, stavět jízdní kola, jezdit na kolečkových bruslích. V knihovně není možno jíst a používat nahlas mobilní telefon.

4. Čtenář je povinen nakládat s vypůjčenými dokumenty šetrně a vrátit je v takovém stavu, v jakém je převzal. Při výpůjčce je povinen nahlásit nalezené závady. Pokud tak neučiní, nese za případné později zjištěné závady zodpovědnost.

5. Před odchodem z knihovny je čtenář povinen předložit odnášené dokumenty k evidenci. Odnášení dokumentů bez příslušné evidence se pokládá za zcizení.

6. Způsob náhrady za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů

 • obstarání stejného dokumentu
 • úhradou pořizovací hodnoty dokumentu
 • úhrada fotokopie a vazby

O způsobu úhrady rozhodne vedoucí zaměstnanec knihovny. Při všech způsobech úhrady musí čtenář vždy uhradit finanční částku za zpracování.

7. Ve všech prostorách knihovny je zakázáno vytváření kopií všech elektronických, zvukových a obrazových dokumentů, a to i k osobnímu použití, včetně kopií vytvořených na zařízeních přinesených uživateli. Čtenáři a uživatelé jsou povinni dodržovat zákon č. 121/200 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

8. Knihovna bude vymáhat vrácení vypůjčených knihovních dokumentů, nebude-li čtenář reagovat na upomínky, ve spolupráci s právním zástupcem. Veškeré výlohy s tím spojené hradí čtenář.

9. Užívání internetu a výpočetní techniky se řídí platným Provozním řádem internetu a výpočetní techniky.

10. Ceník za poskytované služby je vyvěšen v každém oddělení knihovny.

 

Čl. 5

Ochrana osobních údajů

1. Knihovna při zpracování a uchovávání osobních údajů postupuje v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

2. Knihovna je zaregistrována Úřadem pro ochranu osobních údajů Praha ze dne 6. 1. 2001, číslo registrace 00000167/001.

3. Informace o osobních údajích čtenáře jsou získávány pouze pro potřeby registrace a evidence čtenářů a výpůjček, pro upomínkové řízení a při vymáhání nároků knihovny, které vyplývají z porušení povinností ze strany čtenáře a pro statistické účely.

4. Knihovna dále vede o čtenáři služební údaje v tomto rozsahu: předmět, místo, čas provedení a ukončení absenční nebo prezenční výpůjčky, rezervace, objednávky a účetní údaje v tomto rozsahu: údaje o provedených finančních transakcích mezi knihovnou a čtenářem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5. Informace o osobních údajích poskytuje čtenář. Jejich pravdivost stvrzuje vlastnoručním podpisem na přihlášce, a zároveň svým podpisem vyjadřuje písemný souhlas s jejich využitím v rozsahu bodů 3 a 4.

6. Údaje o čtenáři jsou zpracovávány v knihovně po dobu trvání členství nebo do vypořádání závazků čtenáře vůči knihovně a uchovávány 100 dnů od skončení registrace nebo vypořádání závazků čtenáře vůči knihovně. V případě, že čtenář chce ukončit členství a má vypořádány všechny závazky vůči knihovně, může písemně požádat o ukončení zpracování osobních údajů. Na základě této žádosti provede knihovna likvidaci osobních údajů do 3 dnů od přijetí žádosti. Poskytnuté údaje jsou zpracovávány manuálně a v automatizovaném knihovním systému.

7. Knihovna se zavazuje chránit poskytnutá data před zneužitím či poškozením, jejich změně, neoprávněným přenosům a neoprávněnému dalšímu zpracování. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat směrnici Ochrana osobních údajů v aktuálním znění.

 

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

1. Čtenáři a uživatelé mohou podávat připomínky a stížnosti k činnosti knihovny písemně nebo ústně vedoucímu knihovnických služeb nebo ředitelce knihovny nebo prostřednictvím Knihy stížností.

2. Knihovní řád nabývá platnosti 1. 7. 2017. Knihovní řád ze dne 31. 12. 2003 včetně dodatků pozbývá platnosti.

 

V Lipníku nad Bečvou 30. 6. 2017

 

Mgr. Miroslava Střelcová

ředitelka